Kale Babs

Kale Babs

Trouwambtenaar uit Zundert ( Noord-Brabant)

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Kale Babs.


Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Kale Babs: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met Kale Babs een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.


Overeenkomst
Elke aanbieding van Kale Babs, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Kale Babs en door deze laatste aanvaard.


Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en Kale Babs komt tot stand na akkoordverklaring per mail of schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van is ontvangen.


Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Kale Babs.


Honorering en betaling
De door Kale Babs gedane prijsopgave voor huwelijksvoltrekkingen, geregistreerd partnerschappen en ceremoniële verbintenissen in Nederland is een vaste prijs. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn.


Het tarief voor ceremoniële verbintenissen in het buitenland zal per land verschillen i.v.m. bijkomende reis- en verblijfkosten. Daarom zal er voor ceremonies in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.


Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de huwelijksleges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Kale Babs een 1ste factuur toe in een afgesproken periode. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur in de tijd van 2 weken voor of 2 weken na de ceremonie te worden gestort op de door Kale Babs aangegeven bankrekening.


Hier wordt met de cliënt een persoonlijke afspraak over gemaakt. Cliënt is aan Kale Babs alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een aan Kale Babs verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Kale Babs de vordering aan derden uit handen geeft.


Ongeval/ziekte Kale Babs, calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Kale Babs zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, extreme weersomstandigheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Kale Babs uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Kale Babs, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.


Aansprakelijkheid
Kale Babs is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Kale Babs verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kale Babs.
De door Kale Babs te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Kale Babs en de cliënt (inclusief BTW).


Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Kale Babs de volgende kosten in rekening:
Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.


Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie binnen 48 uur voorafgaand aan de ceremonie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft

In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Kale Babs.
Staking van de bedrijfsactiviteiten van Kale Babs.
Overlijden van de trouwambtenaar van Kale Babs.
Ziekte van de trouwambtenaar van Kale Babs op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.


Klachten
Kale Babs probeert zijn taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Kale Babs. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht.


Het geeft Kale Babs de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:
Kale Babs.
t.a.v. Frank Boomaerts
info@kalebabs.nl


Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.


Geheimhouding
Kale Babs is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. Kale Babs gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van cliënt en zal na beëindiging van de overeenkomst tussen Kale Babs en cliënt alleen die gegevens bewaren die voor de administratie van Kale Babs noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is.


Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Kale Babs Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt.
Voor overeenkomsten gesloten met Kale Babs is het Nederlands recht van toepassing.


Privacy protocol van de zelfstandig Trouwambtenaar, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).


Doel van dit protocol is duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van bruidsparen en hun getuigen.
Waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.

Voor een persoonlijke ceremonie met een vleugje humor!

Kale Babs